กลับหน้าหลัก

จำนวนนักเรียนรายงานตัว

ผู้รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เวลา
1        เด็กหญิงปุณยาพร   บุญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:23:15pm
2        เด็กชายกฤษฏา   ตันประเสริฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:23:17pm
3        เด็กหญิงศิรดาพร   ความสวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:24:02pm
4        เด็กหญิงวัชราภรณ์   แก้วพรหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:28:08pm
5        เด็กชายนฤเทพ   สอนนิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:25:19pm
6        เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สายธนู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:30:43pm
7        เด็กหญิงฐิตาภา   อุตรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:24:20pm
8        เด็กหญิงชนาภัทร   ขุนหอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:24:21pm
9        เด็กชายธรรมรักษ์   ผาป้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:26:23pm
10        เด็กหญิงนัทธ์ภรณ์   กาญจนาลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:53pm
11        เด็กชายพงศกร   ชมภูพาทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:27:08pm
12        เด็กหญิงณัฐณิชา   ํโกศัลวิตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:41pm
13        เด็กชายเทพทัต   ไชยรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:30pm
14        เด็กหญิงนีรชา   สีหะวงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:26:44pm
15        เด็กหญิงกิตติญา   จอมหงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:30:25pm
16        เด็กชายวริทธิ์ธร   พรมเกตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:33pm
17        เด็กหญิงอัญชิสา   จันทกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:29:25pm
18        เด็กหญิงเบญญาภา   วรรณพงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:24:46pm
19        เด็กหญิงเกตน์นิภา   พูลผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:36pm
20        เด็กหญิงวริญญา   คิมหันตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:24:39pm
21        เด็กหญิงพชรพรรณ   จันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:29:22pm
22        เด็กชายภัคศรีศักดิ์   บัวลอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:39:58pm
23        เด็กหญิงอัจฉรา   บุญเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:32:30pm
24        เด็กหญิงธตรีญา   หอมหวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:32:47pm
25        เด็กชายบารมี   เถาว์ทุมมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:23:42pm
26        เด็กหญิงกฤติกา   ศรีสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:34:10pm
27        เด็กชายปิยภัทร   นำภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:26:45pm
28        เด็กหญิงภัทรภร   กาญจนพันธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:26:07pm
29        เด็กหญิงอริสา   แสงกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:28:56pm
30        เด็กชายจิรโชค   สว่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:27:53pm
31        เด็กหญิงสุกานดา   สันตะวงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:27:24pm
32        เด็กหญิงพลอยปภัส   วังเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:40:42pm
33        เด็กชายสรธร   สาริบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:31:28pm
34        เด็กหญิงวรัญศิญา   ใจเครือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:23:47pm
35        เด็กหญิงวรัญรดา   บุญโจม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:38:16pm
36        เด็กหญิงอัจฉริยา   มีสง่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:37:34pm
37        เด็กหญิงปิยธิดา   สาวะการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:42:13pm
38        เด็กชายธนภูมิ   แผ่นทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:33:21pm
39        เด็กชายพัทธดนย์   ใสส่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:34:16pm
40        เด็กหญิงดารินทร์   ลือชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:36:25pm
41        เด็กชายธนภัทร   โมฬีชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:44:28pm
42        เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   พิมพาเกษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:36:45pm
43        เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์เลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:37:35pm
44        เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญเสงี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:39:02pm
45        เด็กหญิงปัณณพร   ปัญญาคุณณานนทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:41:33pm
46        เด็กหญิงรุ่งไพลิน   วงค์อินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:33:57pm
47        เด็กชายบรรพต   โมทะจิตต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:39:39pm
48        เด็กชายณคุณ   หวานใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:53:59pm
49        เด็กชายปัณวิชญ์   เชาว์ประโคน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:34:44pm
50        เด็กชายวิธวินท์   คำศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:42:51pm
51        เด็กชายนฤชยา   จำปาพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:40:49pm
52        เด็กหญิงอภิชญา   นวลศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:46:27pm
53        เด็กชายชลันทร   โสภาพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:49:17pm
54        เด็กหญิงสายใจ   คำมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:44:08pm
55        เด็กหญิงเบญญาพร   อิ่มใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:54:18pm
56        เด็กชายธนคุณ   โพธิ์กลิ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:41:26pm
57        เด็กหญิงอรรจกร   แก่นการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:46:14pm
58        เด็กหญิงกัญญารัช   สมศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:41:50pm
59        เด็กหญิงกชพร   พูลชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:44:47pm
60        เด็กหญิงกรานต์ชิตา   ทองอ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:45:42pm
61        เด็กหญิงฟารีดา   พรหมพิทักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:55:07pm
62        เด็กหญิงสิราวรรณ   ครุฑบิดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:49:47pm
63        เด็กชายกฤษกร   ทองลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:56:18pm
64        เด็กหญิงนัชทิกา   สีนวลจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:52:26pm
65        เด็กชายอติพงศ์   ปรีชาวุฒิพงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:51:55pm
66        เด็กหญิงชนิสรา   กากแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:51:16pm
67        เด็กหญิงสุดารัตน์   อยู่สุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:46:43pm
68        เด็กชายปัณณวัฒน์   กองภูเวช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:54:54pm
69        เด็กหญิงนิชฌ์นิดา   ส่งสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:01:14pm
70        เด็กชายชญานนท์   ลินลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:05:02pm
71        เด็กชายณัฐดนัย   คำอุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:09:04pm
72        เด็กหญิงพิชญาภัท   รอดบุญมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:02:35pm
73        เด็กหญิงณิชานันท์   สั่งศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:44:43pm
74        เด็กหญิงปลิตา   นุยภูเขียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:10:38pm
75        เด็กหญิงบุญสิตา   ทองมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:10:10pm
76        เด็กหญิงนฤมล   หล่อบุญเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:07:03pm
77        เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สมภพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:46:32pm
78        เด็กหญิงจิรัชยา   ไกยวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:06:53pm
79        เด็กหญิงพรกนก   สุตนนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:02:18pm
80        เด็กชายภูเดชา   ภาระอุตส่าห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:19:15pm
81        เด็กหญิงฐภรณ์ชนก   ภคพลนิธิธนชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:13:59pm
82        เด็กหญิงศวิตา   ดวงมาลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:13:11pm
83        เด็กชายธีระเดช   พึ่งประสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:47:49pm
84        เด็กหญิงณัฐณิชา   คำหลอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:16:33pm
85        เด็กหญิงกัญดาริน   วรพิมพ์รัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:09:22pm
86        เด็กหญิงพริมรตา   รินทะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:16:26pm
87        เด็กหญิงคุณัญญา   วามะขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:19:04pm
88        เด็กชายทยากร   เชื้อเจ็ดตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:11:21pm
89        เด็กหญิงกันติชา   วัฒนกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 03:47:14pm
90        เด็กชายอดิเทพ   จารุแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:14:00pm
91        เด็กหญิงภัทรลดา   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:09:47pm
92        เด็กชายทีฆทัศน์   กำลังดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:19:43pm
93        เด็กชายชลธิชา   ศรีทาพักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:24:35pm
94        เด็กหญิงจณัทกร   เงินช้าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:17:24pm
95        เด็กหญิงจิณณพัต   ณรงค์เเสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:15:06pm
96        เด็กหญิงดรณี   บุตรสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:24:28pm
97        เด็กชายชนะพงศ์พันธ์   ศิริชนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:23:34pm
98        เด็กหญิงปวริศา   ภูมิคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:32:09pm
99        เด็กชายอภิวัชร์   นิยมวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:30:44pm
100        เด็กหญิงลภัสภาร์   ศรีลาบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:21:04pm
101        เด็กหญิงจิราภา   จำรัสธนสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:24:57pm
102        เด็กหญิงสุพิชญา   พลาศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:06:51pm
103        เด็กหญิงพิชญธิดา   จำปาพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:27:22pm
104        เด็กชายเป็นคุณ   บัวจูม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:06:58pm
105        เด็กชายชัยศิริ   แสวงพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:42:13pm
106        เด็กชายนพดล   ประยงค์หอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:35:11pm
107        เด็กชายศุภกร   สายมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:27:31pm
108        เด็กหญิงกันยกร   สุขพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:34:06pm
109        เด็กหญิงธัญชนก   แซ่โห ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:53:22pm
110        เด็กหญิงธัญญาพร   มีห่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:53:11pm
111        เด็กหญิงกานต์พิชชา   จุใจล้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:55:21pm
112        เด็กชายอภิรัตน์   ส่งสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:51:17pm
113        เด็กหญิงกานต์ธิดา   กันพิพิธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:57:40pm
114        เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์   พรพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:50:15pm
115        เด็กหญิงชนกนันท์   สิงห์ใจมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:00:05pm
116        เด็กหญิงนารา   ดัชถุยาวัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:56:35pm
117        เด็กหญิงกุลธิดา   มหาพรหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:58:55pm
118        เด็กชายสาธุการ   ชะนะกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:54:46pm
119        เด็กหญิงณิชารีย์   ง่อนสว่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:02:31pm
120        เด็กหญิงจิดาภา   คล้ายทรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:48:29pm
121        เด็กหญิงสุจิรา   เสริมสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:53:46pm
122        เด็กชายสุรพิชญ์   สุขรักษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:11:31pm
123        เด็กหญิงปุญญพัฒน์   ผ่องจิตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:53:56pm
124        เด็กหญิงชฎาพร   รักษาพล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:57:38pm
125        เด็กหญิงสุธาสินี   คนองเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:49:00pm
126        เด็กหญิงธัญยพร   สุภผา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:55:06pm
127        เด็กหญิงอภิชญา   เจริญศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:09:10pm
128        เด็กชายธัญธร   บางศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:08:23pm
129        เด็กชายมารวย   ดอนเกษม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:14:02pm
130        เด็กหญิงวรรณลดา   ทาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:04:36pm
131        เด็กชายกิติ์ติรักษ์   สุพรรณผิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 04:52:13pm
132        เด็กหญิงนิสากร   มีแวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:16:04pm
133        เด็กหญิงธารินดา   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:20:30pm
134        เด็กชายสิทธิศาสตร์   เจียกกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:23:16pm
135        เด็กหญิงธัญชนก   สารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:24:39pm
136        เด็กหญิงธารกำไร   จักรสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:27:47pm
137        เด็กหญิงชลธร   ศรีอุดร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:18:28pm
138        เด็กหญิงนันทิตา   บุตรบัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:11:48pm
139        เด็กชายเหกมัด   ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:14:32pm
140        เด็กชายปัณณ์พัฒน์   พิทักษ์ธงชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:18:46pm
141        เด็กหญิงปราณีญา   ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:28:19pm
142        เด็กหญิงภัคจิรา   โอบอ้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:30:21pm
143        เด็กชายพสธร   กุละนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:20:29pm
144        เด็กหญิงณัฐณิชา   เสนาะพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:26:34pm
145        เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ธิพรมมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:22:04pm
146        เด็กชายปราชญ์ปณชัย   พรมตาไก้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:22:45pm
147        เด็กหญิงนาฏนารี   ปลื้มจิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:23:08pm
148        เด็กหญิงปรมาภรณ์   แก้วคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:30:54pm
149        เด็กชายจรัญชัย   คำล้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:23:44pm
150        เด็กหญิงจิรัชญา   บุญส่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:38:27pm
151        เด็กหญิงพัชราปภัทร   พวงทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:05:38pm
152        เด็กหญิงอาทิตยา   พรเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:37:38pm
153        เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญจูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:39:19pm
154        เด็กหญิงกุลิสรา   กุลหอมหวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:42:57pm
155        เด็กหญิงรัตนาวดี   คำผลึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:22:19pm
156        เด็กชายพงพิพัฒน์   ยอดเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:39:29pm
157        เด็กหญิงขวัญชนก   แดงชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:36:10pm
158        เด็กชายภูวรินทร์   หลอดแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:42:53pm
159        เด็กชายคัมภีร์   เจริญศรีสันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:36:59pm
160        เด็กหญิงสุชัญญา   พลดงนอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:40:02pm
161        เด็กหญิงอัยรดา   สมสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:22:18pm
162        เด็กชายเจ้าพระยา   ภูนาเพ็ชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:49:27pm
163        เด็กชายสิงหา   ทองเกลี้ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:39:23pm
164        เด็กหญิงสิริวิมล   ชาวนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:53:47pm
165        เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ศรีเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:07:27pm
166        เด็กหญิงณัฐกมล   ศิริอ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:59:33pm
167        เด็กหญิงปณิศรา   เดชพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:50:57pm
168        เด็กชายณัฐกร   จันทร์ทรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:34:33pm
169        เด็กหญิงสุภัชชา   ผุยพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:15:34pm
170        เด็กหญิงธนชา   เขม้นกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:17:15pm
171        เด็กหญิงดาน่า   นำประภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:11:40pm
172        เด็กชายธนภัทร   พรจำศิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:12:31pm
173        เด็กหญิงมนต์ฤดี   นาคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:16:27pm
174        เด็กหญิงศิโรชญาดา   มั่งคั่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:22:03pm
175        เด็กชายณัฐวุฒิ   คำป้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:14:26pm
176        เด็กหญิงอารีรัตน์   แก้วเนตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 05:59:53pm
177        เด็กชายรัฐประศาสนศาสตร์ เฌอแตม   อินสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:05:49pm
178        เด็กชายเทพทัต   อร่ามรุ่งเรืองศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:24:29pm
179        เด็กหญิงนิกัลยา   จันชะนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:14:07pm
180        เด็กชายนรวิชญ์   สายแวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:23:29pm
181        เด็กหญิงบงกร   สุริยะศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:36:49pm
182        เด็กหญิงภัทรธิดา   กระต่ายทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:19:47pm
183        เด็กหญิงณิชภัทร   นนทการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:34:58pm
184        เด็กชายบุญฤทธิ์   จันทร์หอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:23:52pm
185        เด็กหญิงประกายดาว   ทองดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:37:26pm
186        เด็กชายธนพัฒน์   ศรีภูมาตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:34:06pm
187        เด็กชายชัยกร   ไชยมงคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:42:27pm
188        เด็กหญิงนริศรา   เเจ้งอรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:49:45pm
189        เด็กชายภัทรธณัท   ซึ่งบางยาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:31:44pm
190        เด็กชายณัฐสิชณ์   ศรีจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:53:00pm
191        เด็กหญิงสายซอ   ติ่งทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:48:59pm
192        เด็กชายโพธิยา   แก้วใส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:56:41pm
193        เด็กหญิงณัฐกมล   ศรีสมุทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:45:39pm
194        เด็กหญิงกัญญาภัค   ตั้งพิทักษ์ไกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:05:43pm
195        เด็กหญิงปานระวี   ชานิตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:04:32pm
196        เด็กชายศรัณยพงค์   โคตรพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:06:10pm
197        เด็กหญิงบุณยาพร   โรจน์ประทักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 06:25:43pm
198        เด็กหญิงปาริตา   ศาลาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:17:35pm
199        เด็กชายกฤชณัท   วิชาพูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:23:10pm
200        เด็กชายธีรภัทร   คงดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:11:52pm
201        เด็กชายผู้พิทักษ์   นันแพง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:27:23pm
202        เด็กชายอิทธิกร   บุญสมัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:26:42pm
203        เด็กหญิงสุธิมนต์   การกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:36:10pm
204        เด็กหญิงจุฑารัตน์   จิตรสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:04:11pm
205        เด็กหญิงตติยา   สุ่นศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:21:35pm
206        เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ดาโรจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:45:04pm
207        เด็กหญิงกัญญาภัค   กูร์ณา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:49:04pm
208        เด็กหญิงปริญญา   ดอกรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:52:03pm
209        เด็กหญิงณัฐณิชา   สุเนตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:50:07pm
210        เด็กหญิงฉัตรวิไล   กำลังงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:46:49pm
211        เด็กหญิงกัลต์กมล   ศรีนวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:51:05pm
212        เด็กหญิงธัญวรัตน์   ดอกคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:53:50pm
213        เด็กหญิงนันทภัทร   แดงทน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:57:00pm
214        เด็กชายชยพล   อุดมสันติชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:55:36pm
215        เด็กหญิงอาทิตยา   อุทธามาตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:10:45pm
216        เด็กหญิงวรประภา   ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:13:54pm
217        เด็กชายพงศ์พันธ์   พันธุ์ทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:12:34pm
218        เด็กหญิงอารีน่า   สายสีดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:54:22pm
219        เด็กชายทองเทพ   ทองขันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:16:11pm
220        เด็กหญิงณัฐธิดา   แสนชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:04:48pm
221        เด็กหญิงสหพร   สัตยากุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:58:01pm
222        เด็กหญิงกมลฉัตร   สายแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:16:27pm
223        เด็กหญิงปรมาพร   ประทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:27:16pm
224        เด็กชายธีรภัทร   ลาภยิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:32:50pm
225        เด็กหญิงกมลทิพย์   บุญไตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:41:02pm
226        เด็กชายปัณณวิชญ์   ทานให้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:42:38pm
227        เด็กหญิงวรรณิดา   รูปเหลี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:27:10pm
228        เด็กหญิงภัทรภร   ภูวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:29:14pm
229        เด็กชายอรุณลักษณ์   จันทร์คำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 07:48:03pm
230        เด็กหญิงกัลยกร   กางไธสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 08:57:34pm
231        เด็กหญิงจิดาภา   จอมหงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:05:45pm
232        เด็กหญิงพรสุดา   เพียราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:04:25pm
233        เด็กหญิงวาดดาว   สะดีวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:12:49pm
234        เด็กหญิงกัญญาพัชร์   แสไพศาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:04:37pm
235        เด็กชายชวันธร   สุวรรณกูฏ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:17:48pm
236        เด็กชาย วัฒนศักดิ์   อินทร์สา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:19:28pm
237        เด็กหญิงกิตติยากร   บุญประจง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:34:59pm
238        เด็กหญิงจิราพัชร   โสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:40:46pm
239        เด็กหญิงณัฏฐิญา   ศรีษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:25:08pm
240        เด็กชายวิริทธิ์พล   ดาสันทัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:43:37pm
241        เด็กชายผดุงเกียรติ   ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 09:57:54pm
242        เด็กชายธนากร   หวานใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:09:51pm
243        เด็กชายรัชตะ   พันธะนู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:14:58pm
244        เด็กชายทีฆทัศน์   รุ่งรัศมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:08:24pm
245        เด็กชายชลสิทธิ์   วงษ์สิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:16:14pm
246        เด็กหญิงจรรยาพร   วิเศษรุ่งเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:24:24pm
247        เด็กหญิงชมภูนุช   อุดมศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:30:13pm
248        เด็กชายกฤตภาส   ชาติเรืองศักดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:29:40pm
249        เด็กชายจิรายุ   เนตรหาญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:40:43pm
250        เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:39:34pm
251        เด็กชายนิพิฐพล   พรหมลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 10:50:11pm
252        เด็กชายภัทรดนัย   ปะกะทะโย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 11:28:58pm
253        เด็กชายณัฐพัชร์   ศรีโนนซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 11:54:37pm
254        เด็กหญิงพิชญวดี   ภักดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/29 11:57:41pm
255        เด็กหญิงปณิตา   บังศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 06:02:14am
256        เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จันทร์ภิรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 06:18:22am
257        เด็กชายศราวุฒิ   พาดไทยสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 07:44:41am
258        เด็กชายรัชชานนท์   สุยะรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:05:34am
259        เด็กหญิงเมขลา   พาระบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:03:37am
260        เด็กชายคณบดี   ศรีสำอางค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 07:42:51am
261        เด็กชายธีรภัทร   วรรณทะเสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:40:12am
262        เด็กชายณัฐสิทธิ์   กีรติบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:34:52am
263        เด็กชายนันทกร   แสงแสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:14:48am
264        เด็กหญิงมิเรียม กานต์รดา   โอนีล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:09:30am
265        เด็กหญิงสุดารัตน์   ณรงค์พันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:22:16am
266        เด็กหญิงพิชญาภา   สารบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:33:47am
267        เด็กหญิงปัญฑิตา   รุ่งเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:23:20am
268        เด็กหญิงวีรปริยา   ปัญญาพรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:56:48am
269        เด็กชายอภิเชษฐ์   คันทะจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:53:38am
270        เด็กชายปัณณ์ปกรณ์   ขจรฟุ้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:27:47am
271        เด็กหญิงกชกร   วงษ์คำมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:56:40am
272        เด็กชายยศธน   แม้นพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:59:55am
273        เด็กชายนาวิน   คำเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:01:17am
274        เด็กหญิงสิริกัลยา   แสงภักดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:15:58am
275        เด็กหญิงฐิติยา   คำเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:22:07am
276        เด็กชายณัฏฐพล   เเสวงพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:34:20am
277        เด็กหญิงธิดารัตน์   ศิริเสถียร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:29:43am
278        เด็กชายธนกฤต   สิมมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:28:19am
279        เด็กชายสรยุทธ   นัยนิตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:39:07am
280        เด็กหญิงพิรดาภร   ก้องเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:48:58am
281        เด็กชายทักษมนรัชต์   กาญจนาลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:52:04am
282        เด็กชายชัยศิริ   ผ่องแผ้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:54:19am
283        เด็กชายศุภชัย   พิลาคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:08:57am
284        เด็กหญิงบุญญิสา   สายเบาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:09:03am
285        เด็กชายยุติธรรม   ปุยคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:44:08am
286        เด็กชายณัฐวุฒิ   กุมมารสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:14:09am
287        เด็กชายเมธิชัย   คนไว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:47:30am
288        เด็กชายกวินท์   บุรัสการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:52:42am
289        เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   ทัศกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 12:05:36pm
290        เด็กหญิงพิชชาอร   นาจำปา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:56:04am
291        เด็กหญิงปภาวรินทร์   บัวคอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 12:47:49pm
292        เด็กหญิงรติมา   วัฒนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 12:46:37pm
293        เด็กชายศุภเศรษฐ์   มุลน้อยสุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:01:21pm
294        เด็กชายตุลพัทธ์   ระสกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:33:13pm
295        เด็กชายสิรภพ   ไชยมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:37:58pm
296        เด็กชายกฤช   พลสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 11:54:34am
297        เด็กชายกิตติทัต   กองแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:25:49pm
298        เด็กหญิงจันทรกานต์   ผะเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:52:26pm
299        เด็กหญิงพัชราภรณ์   ดอนน้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:52:52pm
300        เด็กหญิงณัฐณิชา   เนตรพงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 01:58:36pm
301        เด็กชายภูธดา   ภาระอุตส่าห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 02:07:07pm
302        เด็กหญิงศิรภัสสร   โพธิ์ศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 02:04:25pm
303        เด็กหญิงชนัญธิดา   บัวแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 02:18:00pm
304        เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แป้นตระกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 02:34:39pm
305        เด็กชายเศรษฐสิริ   มีงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 03:16:16pm
306        เด็กหญิงธวัลรัตน์   แก่นการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 03:17:42pm
307        เด็กชายวชิรพล   เอ็นดู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 03:26:58pm
308        เด็กหญิงพุทธิดา   ทองสาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 03:25:49pm
309        เด็กชายธนกฤต   ทาคำสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 03:39:13pm
310        เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วรเวช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 04:13:32pm
311        เด็กชายกฤตภาส   สุรมาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 05:13:48pm
312        เด็กหญิงอริสรา   สิมาวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 05:18:09pm
313        เด็กหญิงผกาสุมาลิน   หอมสมบัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 05:52:29pm
314        เด็กชายณัฐวัฒน์   แสนสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 07:24:02pm
315        เด็กชายจิรเมธ   ฉิมยาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:14:08pm
316        เด็กชายกฤษฎา   ไชยวงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:48:38pm
317        เด็กหญิงดรัลพร   วรรณคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 08:58:45pm
318        เด็กหญิงปราญชยา   สายเเวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:46:49pm
319        เด็กหญิงนิชากร   คำตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 09:44:25pm
320        เด็กหญิงกมลพัชร   เลิศฤาชาชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/30 10:35:01pm
321        เด็กชายพสุธร   พวงเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 05:14:59am
322        เด็กชายธนกฤต   บุญปก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 10:17:12am
323        เด็กชายธนพนธ์   ถิ่นระหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 10:35:37am
324        เด็กหญิงรัตติยากร   ดาวเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 10:55:09am
325        เด็กชายจักรกฤษณ์   สุพรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 11:04:07am
326        เด็กชายกิตติคุณ   ภูผาสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 10:34:39am
327        เด็กหญิงธนัชชา   แสงวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 11:13:27am
328        เด็กชายปิ่นมังกร   อินทร์โสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 11:21:24am
329        เด็กชายณัฐสิทธิ์   สวาทิตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 11:33:25am
330        เด็กหญิงมนัญชยา   สืบศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 12:30:28pm
331        เด็กชายเมธาสิทธิ์   ภักดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 01:19:15pm
332        เด็กชายธนกฤต   ลาพ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 02:30:39pm
333        เด็กหญิงศิรามน   อุคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 02:48:27pm
334        เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีใส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 03:52:10pm
335        เด็กชายธนธัช   สายแวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 07:59:57pm
336        เด็กชายบุณยกร   มโนวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 08:27:57pm
337        เด็กชายธนกฤต   วรรณประเสริฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 09:18:44pm
338        เด็กชายโจนาธาน   ยิ่งปัญญาธิคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/03/31 11:58:27pm
339        เด็กหญิงนลินนิภา   คงทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 07:50:47am
340        เด็กชายคมเดช   เสพสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:18:35am
341        เด็กหญิงปริญ   แหล่งสนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:22:50am
342        เด็กชายณัฎฐศรันย์   อภิอัมพรรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:26:34am
343        เด็กหญิงชฎาภรณ์   ทิพย์ประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:38:51am
344        เด็กหญิงนงนภัส   เพ็ชรบุญมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:37:28am
345        เด็กหญิงวัลลภา   ภาณุมาศภิญโญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:40:23am
346        เด็กชายวรธน   จอมหงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:39:06am
347        เด็กหญิงกัญญาพัชร   ชุมนวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:52:45am
348        เด็กหญิงพิมลภัส   อินทร์ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 08:56:11am
349        เด็กชายธนพงษ์   เบ้าเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 09:00:30am
350        เด็กชายกัลยกร   แก่นสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 09:11:18am
351        เด็กหญิงบัณฑิตา   สอนสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 09:14:37am
352        เด็กหญิงจารุลักษณ์   พ้นโศรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 09:17:23am
353        เด็กชายศศิพงศ์   บุญราศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/01 10:20:49am
354        เด็กชายภูดิศ   สวัสดิสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/03 03:29:01pm
355        เด็กหญิงกชพรรณ   สอิ้งทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/04 11:54:42am
356        เด็กชายเจตนิพัฒธ์   ศรีโท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/04 12:42:39pm
357        เด็กหญิงทิวาณี   บำเพ็ญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2023/04/04 11:58:16pm

 

กลับหน้าหลัก