กลับหน้าหลัก

จำนวนนักเรียนรายงานตัว

ผู้รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น เวลา
1        เด็กชายณัฐชนม์   วิจิตรพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:14:56am
2        นางสาวณัฐรินีย์   พันธ์ยงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:15:09am
3        นายขันตินัน   ช้างศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:13:11am
4        นายปณิธิ   สมชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:12:52am
5        นางสาวสิริกันยา   บุตรบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:47:03pm
6        นายภูมิพิทักษ์   แก่นโส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:47:22pm
7        นางสาวฤดี   เนตรไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:50:16pm
8        เด็กหญิงนันทิชา   นาคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:55:19pm
9        นางสาวนันต์ทิยากร   ศรีสมุทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:55:05pm
10        นายปรเมศ   อภิเนตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:59:22pm
11        นายอาทิตย์   สวัสดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:02pm
12        นางสาวเพ็ญพิชชา   ภูภักดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:31pm
13        เด็กหญิงสมฤดี   แต่งชอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:58:49pm
14        นางสาวจิรนันท์   ชำนาญเวช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:56:53pm
15        นางสาววิรัลยุพา   หาญชนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:03pm
16        นายศรัณยพงศ์   พูลผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:49:10pm
17        นายอนนธร   พานพิพัฒเกศกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:59:35pm
18        นางสาวนัชญาพลอย   มณธิราลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:01:18pm
19        เด็กหญิงศศินันท์   เฉลิมพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:01:04pm
20        นางสาวกนกวรรณ   ใจใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:43pm
21        นายวชิรพล   พูลเพิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:55pm
22        เด็กชายปรัตถกร   เสน่หา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:35pm
23        นางสาวพรลภัส   ศิริโสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:05:12pm
24        นางสาวรินรดา   มงคลศิรินาดูน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 02:58:03pm
25        เด็กชายธนโชติ   พรมทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:16pm
26        นายนนภัทร   นวลศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:58pm
27        เด็กหญิงธนวรรณ   วามะเกตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:19pm
28        นางสาวศศิวิมล   ลีแสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:55pm
29        เด็กหญิงพณิชนาฎ   พระฮึด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:06:10pm
30        นางสาวศิริกุลวดี   แย้มบางยาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:55pm
31        นางสาวกัญญาวีร์   โคตวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:06:55pm
32        นายปณต   ศุภลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:08:44pm
33        นางสาวรัญชิดา   สาโรจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:08:00pm
34        เด็กหญิงชลธิชา   สระเสริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:50pm
35        เด็กชายภัทรพงศ์   สงวนตระกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:09:48pm
36        นางสาวณัฐกฤตา   วงค์นาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:07:09pm
37        นางสาวณฐพร   เกษียร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:13pm
38        เด็กชายธนาธิป   วะสุรีย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:07pm
39        นางสาวเพ็ญนภา   ประเสริฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:45pm
40        นางสาวทิญาดา   โพธะจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:08:50pm
41        นางสาวพิชามญชุ์   ทิวะพล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:52pm
42        เด็กหญิงมณทิชา   พานอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:19pm
43        เด็กชายภูกวินทร์   เนินสนิท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:36pm
44        นางสาวพัชรวลัย   ลุนธิระวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:52pm
45        นางสาวณัฐริกา   พวงสุวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:14:37pm
46        เด็กชายปิยะพรอรทิพา   ศรัทธาพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:06:37pm
47        นางสาวเบญญาภา   ขุมทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:01:22pm
48        นางสาวอรวรา   กันยาบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:26pm
49        นางสาวฑิฆัมพร   ศรีเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:16:06pm
50        นางสาวพิชชาภา   วงศ์สุนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:04:08pm
51        นางสาวชลพินทุ์   ธรรมสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:28pm
52        นายสหภาพ   เงาวรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:00:09pm
53        นางสาวศิโรรัตน์   สิทธิจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:02:17pm
54        นางสาวชาริตา   เผ่ากัณหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:01:54pm
55        เด็กชายวชิรวิทย์   ชายทวีป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:21:35pm
56        เด็กชายอนาคิน   ศรีมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:22:11pm
57        นางสาวบุณยานุช   บรรฑิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:23:11pm
58        นายเจตนิพัทธ์   พุ่มจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:06:42pm
59        เด็กหญิงธนัญชนก   เคียงวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:22:07pm
60        เด็กชายภูตะวัน   ทองจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:16:39pm
61        นางสาวเพชรรัตน​์   เสือทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:18:26pm
62        นายอชิรวิชญ์   คำแพงทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:27:11pm
63        นางสาวกชพรรณ   ปาวิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:15pm
64        นายเกริกเกียรติ   ดาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:22:47pm
65        นางสาวพีรดา   หินผา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:26:14pm
66        นางสาวชุรีพร   หลงชิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:24:42pm
67        นายดรัณ   พวงมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:09:47pm
68        เด็กหญิงพัณณดา   รัตนวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:18:29pm
69        นางสาวบุณยาพร   ใจช่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:11:08pm
70        นางสาวนลินี   จันทร์หอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:21:47pm
71        นางสาวปภาวรินทร์   สุนทรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:06:00pm
72        นางสาวพิชามณชุ์   ศรีเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:19:13pm
73        นางสาวพัณณิตา   สายใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:19:45pm
74        เด็กชายกฤษณพล   นามผลดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:23:44pm
75        นางสาวเปมิกา   มีศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:28:40pm
76        นางสาวธัญพิชชา   ปุสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:25:49pm
77        นายธนภูมิ   สุขอุทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:34:14pm
78        เด็กหญิงณัฐธยาน์   ปฏิพัทธ์ภักดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:23:03pm
79        นางสาวช่อชมพู   ศรีธัญรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:08:17pm
80        เด็กหญิงภรภัทร   ศรีทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:31:08pm
81        นางสาวธัญวรัตน์   ทองพิมพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:31:48pm
82        นางสาวธัญภา   ดีเมืองปัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:33:23pm
83        เด็กหญิงศศิมณี   ราชิวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:33:16pm
84        เด็กชายณัฏฐิพล   แก่นธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:41:56pm
85        นางสาวณิชากร   พลสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:31:58pm
86        นายกฤษนล   สันตะวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:50:06pm
87        เด็กหญิงกชกร   ธงไชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:44:32pm
88        นางสาวนริศรา   บุญมาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:44:00pm
89        นางสาวนวนันท์   ขัดมะโน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:45:28pm
90        นางสาวบุณรดา   รัชพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:46:38pm
91        นางสาวธิติมา   กองพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:34:56pm
92        นางสาววันวิสาข์   เหล็กเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:47:57pm
93        นางสาวปราญชลี   สายบาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:50:02pm
94        นายนครินทร์   จิตทวี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:49:47pm
95        เด็กหญิงชลธิกาญ   พวงพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:48:34pm
96        เด็กหญิงสุภาพร   อินทะชิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:03:44pm
97        นางสาวธัญชนก   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:53:14pm
98        นางสาวกัญญาณัฐ   เกษนอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:45:50pm
99        นางสาวภาวนา   พิมพ์พรมมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:55:09pm
100        นางสาวดวงสุรีย์   กำลังงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:26:40pm
101        นางสาวสุชานันท์   ผันผ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:52:46pm
102        นางสาววนัสนันท์   เวียงคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:50:32pm
103        เด็กชายพาณี   ผาหลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:56:26pm
104        เด็กชายพงษ์รวี   ตั้งตระกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:56:20pm
105        นางสาวอนัญภรณ์   สมสุพรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:56:34pm
106        นางสาววิลาสินี   โพธิ์พรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:59:43pm
107        เด็กหญิงณิชารีย์   คำดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:06:26pm
108        นายนิติรัตน์   พิมพ์ศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:58:22pm
109        นายปองพล   บุญจรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:53:08pm
110        นางสาวกานต์ธิดา   แก้ววิไล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:01:52pm
111        นางสาวจุฑารัตน์   ศรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:07:52pm
112        เด็กชายพงษ์ศธร   จันทร์ชนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:09:27pm
113        นางสาวขวัญพิชชา   ท้วมขำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:08:53pm
114        นางสาวฐิติมา   พันโบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:01:36pm
115        นายกันต์ระพี   ไชยวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:52:34pm
116        เด็กชายนัทธพงศ์   บุญคง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:05:26pm
117        นายวชิรวิทย์   โพธิ์มั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:09:18pm
118        นางสาวชาตินันท์   เหล่าโก้ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:15:48pm
119        นายปรรณวิช   ควรชื่นใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:44:39pm
120        นางสาวสิริยากร   จันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:53:57pm
121        นางสาวพิมพ์มาฎา   พันสาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:47:43pm
122        เด็กหญิงสุภาสินี   สุริยะศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:19:43pm
123        นางสาวบัณฑิตา   บุญช่วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:19:01pm
124        นางสาวชไมพร   นามพงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:26:29pm
125        นายฐานิวัฒน์   ชายทวีป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:16:28pm
126        นางสาววรนุช   สวัสดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 03:01:12pm
127        นางสาวอทิตยา   พั่วแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:12:06pm
128        นางสาวพรทิพย์   หินผา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:11:50pm
129        นายณภัทร   ไชยราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:12:27pm
130        นางสาวธนัชชา   สุพรรณไชยมาตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:29:19pm
131        เด็กหญิงอรอมล   บุญลือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:15:26pm
132        นางสาวแพรวา   ตุ่นใจอ้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:17:46pm
133        นายกิตติพศ   สาระพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:23:51pm
134        เด็กหญิงลี่หนี   เหยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:24:52pm
135        นายสพลดนัย   คงคารัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:31:28pm
136        เด็กหญิงสุจิรา   ยุทธกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:31:19pm
137        นายสุรศักดิ์   คำรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:42:19pm
138        นายนฤชา   ภัคหิรัญนนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:48:02pm
139        นางสาวณัฏฐณิชา   สาลีพวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:42:37pm
140        นางสาวกัญญาณัฐ   ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:39:55pm
141        นางสาวพีรดา   โภคทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:43:35pm
142        นางสาววรัญญา   วงค์ศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:43:36pm
143        นายติณณภพ   พันธ์สุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:35:35pm
144        นางสาวไอรดา   จักษุบษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:48:55pm
145        นางสาวภัควลัญชญ์   วุฒิชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:19:05pm
146        นางสาวชัญชนก   ศรีสุหงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:52:24pm
147        นางสาวอัญมณี   หวังชื่นชม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:50:49pm
148        เด็กชายทัตเทพ   กองพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:34:38pm
149        เด็กหญิงพุทธิดา   ปั้นทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:00:25pm
150        เด็กชายธนากร   เกื้อทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:58:07pm
151        นางสาวเกตน์นิภา   ปั้นทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:08:11pm
152        นางสาวชลดา   เจียมวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:01:22pm
153        นายวรวุฒิ   แสงงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:05:53pm
154        นางสาวพรกนก   สายโกสีย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:43:18pm
155        นายธนวิชญ์   ชาภิรมย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:17:18pm
156        นายไชยเดช   ชิณวงศ์พรหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:44:46pm
157        นางสาวณัฐธิดา   ฝอยทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:15:09pm
158        เด็กชายวารี   คำศรีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:22:27pm
159        เด็กชายณัฐสุต   ชมบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:17:11pm
160        นางสาววิรัลยุพา   สุขมานพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:15:08pm
161        นางสาวนาราชา   สวัสเอื้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:07:25pm
162        นางสาวภูษณิศา   ประสานศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:24:58pm
163        นางสาวประภัสสร   สายสุพรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 04:47:24pm
164        นางสาวสวรินทิรา   จันทร์เขียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:29:40pm
165        เด็กหญิงสวิชญา   วิเวกวิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:27:43pm
166        นายสุวิชชา   ดำริห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:30:59pm
167        เด็กชายลักษิกา   เมืองเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:27:07pm
168        นางสาวจรัสรวี   เมืองเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:31:49pm
169        เด็กชายพงศธร   คงดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:40:28pm
170        นายชิษณุพงศ์   ศรีนอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:35:05pm
171        นายคมกฤษณ์   จุลเเดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:40:48pm
172        นางสาววิริฒิภา   พรมจรรย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:47:42pm
173        นายยุทธศิลป์   นิธิวัฒน​พงษ์​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:31:25pm
174        นางสาวกัลลญุตา   นามด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:38:25pm
175        นางสาวชุติมา   ลัทธิวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:55:55pm
176        นางสาวพุทธธิดา   อุทานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:54:10pm
177        นายนัทธพงศ์   วงศ์ด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:53:44pm
178        นางสาวมนต์นภา   วีสเพ็ญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:00:44pm
179        เด็กหญิงเมธาวี   ต่วนมีบุญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:00:23pm
180        เด็กหญิงมุทิตา   เชาวนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:09:28pm
181        นางสาวณีรนุช   พุทธจักร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:16:51pm
182        เด็กชายไกรวิชญิ์   ทองคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:09:55pm
183        นางสาวศศิกานต์   ใบแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:15:24pm
184        นางสาวปาลิตา   นักคำพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:08:50pm
185        เด็กหญิงฐิติพัชร   ศรีอินทร์จันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 05:55:56pm
186        นางสาวพิราอร   โพธิจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:21:26pm
187        เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พินธุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:14:28pm
188        เด็กชายเอกองค์   บุญเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:22:17pm
189        นางสาวจิรนันท์   กลมเกลียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:21:29pm
190        เด็กชายมัดธณะ   บุญสุภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:39:46pm
191        นางสาวธีมาพร   เหลานาคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:41:13pm
192        นางสาวพรธิดา   มุงคุณดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:30:43pm
193        นายณฐพงศ์   กองสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:06:19pm
194        นางสาวสุชาดา   โพธเลศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:51:38pm
195        เด็กชายราชนาวี   สุโภภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:27:05pm
196        เด็กหญิงไปรยา   ผลเพียร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:47:09pm
197        นางสาวณัฎฐธิดา   ฉันไชย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:37:12pm
198        เด็กหญิงอริศา   ทรัพย์คูณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:28:07pm
199        นายปรินทร   ก้อนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:54:30pm
200        เด็กหญิงเมธาวี   ชัยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:51:37pm
201        นางสาวขวัญจิรา   วันหนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:27:26pm
202        นางสาวจิรนันท์   แรงเขตรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:52:37pm
203        นางสาวศรัญญา   วันหนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:57:12pm
204        นายรัชชานนท์   นาจาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:54:04pm
205        นางสาวฐิติพร   รัตนพันธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:58:44pm
206        นางสาวพัชรินทร์   แสงสนธิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:52:08pm
207        เด็กชายคณิศร   โพธิสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:58:32pm
208        นางสาวอาริยา   พินิจพล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:58:43pm
209        นางสาวปรมาภรณ์   ตันสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:56:23pm
210        เด็กชายพัชรพล   ทุมมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:00:09pm
211        นางสาวกชกร   ครองยุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:56:31pm
212        นางสาวธัญพิชชา   ยุพาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:50:23pm
213        นางสาวปภาวรินทร์   สิทธิขวา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:10:02pm
214        เด็กชายอภิวิชญ์   ภูคำสันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 06:48:52pm
215        นางสาวเพียงฤทัย   บุตรวัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:11:38pm
216        เด็กชายธรรมรัตน์   นันตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:11:59pm
217        นางสาวธนัญชกร   สำเภานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:09:36pm
218        นางสาวปุณยณุช   สู่บุญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:18:09pm
219        นายปกรณ์   เสือสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:20:35pm
220        นางสาวสิริวิภา   พรมจรรย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:20:45pm
221        นางสาวรุจิษยา   เจริญเชาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:26:01pm
222        นางสาวพลอยชมภู   ตั้งสูงเนิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:21:25pm
223        นางสาวชลนิชา   เครือทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:24:55pm
224        นางสาวสุวรัตน์   ตาแสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:26:54pm
225        นางสาวปาริตา   ครองยุติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:30:39pm
226        นางสาวกชกร   เอมโอษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:33:05pm
227        นางสาวอชิรญา   ศิริมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:26:53pm
228        นายชาคริต   ศรีพลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:35:45pm
229        เด็กชายธนกร   ธงวิชัย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:20:40pm
230        นางสาวพิยดา   บุญสุภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:36:16pm
231        นางสาวธัญวรัตน์   วงษ์ดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:43:32pm
232        นายนันทกร   เชียรเทียนทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:46:42pm
233        นางสาวธันยชนก   คำสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:44:47pm
234        เด็กหญิงสิรินทรา   อินงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:40:08pm
235        นางสาวนพภัสสร   บุญทวี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:50:56pm
236        เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุญฤทธิเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:50:56pm
237        นายศุภวิชญ์   หอมหวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:44:54pm
238        นายไกรวิน   สุวรรณมาโจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:57:39pm
239        เด็กชายรัฐศาสนันท์   บุญคำภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:52:11pm
240        นายปวริศ   แดงวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:25:18pm
241        นางสาวกัญญาณัฐ   กลิ่นกุหลาบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:49:43pm
242        นางสาววนัชพร   เด่นดวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:58:11pm
243        เด็กหญิงจินตพร   สุขมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:09:12pm
244        นางสาวพัสวีร์   พรกวีกรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:59:43pm
245        นางสาวขวัญชนก   ฉัตรสุวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:04:33pm
246        เด็กชายปัณฑ์ธร   นาจำปา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:13:59pm
247        นางสาวสุภัสสรา   ปัตถาทุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:11:02pm
248        นางสาวรินทร์สิชา   พาวงษ์เจริญโชติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:11:35pm
249        นางสาวพิชชาพร   พรหมปาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:46:42pm
250        นายปภาวิน   เเม่นทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:19:37pm
251        นางสาวอรดี   วงจันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:26:49pm
252        เด็กชายอธิชา   พูลเพิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:57:33pm
253        นางสาวกมลชนก   พลหาญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:28:53pm
254        เด็กหญิงปิยากร   แสงชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:36:32pm
255        นางสาวพิชญธิดา   หมุนสิงห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:33:33pm
256        นางสาวศุภิสรา   แก่นสาร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 07:54:20pm
257        นางสาวสุชาดา   สุมงคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:26:40pm
258        เด็กหญิงพรไพลิน   ด่านขจรจิตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:44:44pm
259        นางสาวอนุธิดา   แก้วนวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:02:30pm
260        เด็กหญิงวชิราภรณ์   นพราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:58:52pm
261        เด็กชายเเทนคุณ   โรยอำไพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:07:03pm
262        นายปกรณ์เกียรติ   คุณีรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:08:22pm
263        นางสาวสิริยาพร   แพงสินธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:05:12pm
264        นางสาวนิชานันท์   กาศแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:57:47pm
265        เด็กหญิงกรกนก   ไชยชนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:04:58pm
266        นายปฏิภาณ   ตะนะดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 08:54:26pm
267        นายศักดิ์เลิศล้ำ   คำเคน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:04:05pm
268        นางสาวรินรดา   นันตะวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:05:17pm
269        นางสาวณิชากร   ร่วมรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:11:07pm
270        นายวชิระญาณ   อินทร์โทน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:22:35pm
271        นายอภิชาติ   คืนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:16:42pm
272        นางสาวจิรัชญา   มณีวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:24:32pm
273        เด็กหญิงสุชาดา   ยืนยาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:18:40pm
274        นางสาวสายสวรรค์   สีบัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:20:45pm
275        นายสิทธิศักดิ์   คำนวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:33:18pm
276        นายอิศรานุวัฒน์   บุญใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:38:43pm
277        เด็กชายธิติโชติ   สร้อยเพ็ชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:20:17pm
278        เด็กชายปัณณธร   บุญประสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:46:44pm
279        นางสาวณัฐธิดา   สมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:34:58pm
280        นางสาวณัฐธยาน์   มุงคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:48:55pm
281        เด็กหญิงสุพิชญา   ดีรอด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:50:12pm
282        เด็กหญิงเบญญาภา   ศิระยานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:45:03pm
283        นางสาวมัญชุพร   น่วมปฐม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 09:26:10pm
284        นางสาววริศรา   ทาแพงอ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:09:29pm
285        เด็กชายกรวิชญ์   โกยกิจเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:26:56pm
286        เด็กชายมนัสวิน   ศรีแสวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:32:25pm
287        นางสาวสุพิชญา   อุตทาพงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:37:08pm
288        เด็กหญิงณฐมน   เพ็ชรพิรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:13:57pm
289        เด็กชายโภควิชฌ์   พรมสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:48:34pm
290        นางสาวเอื้อหรรษญา   เฉลิมศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:27:00pm
291        เด็กชายคณิสร   สุขเจริญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 10:57:01pm
292        นางสาวณัฐนันท์   หอมไม่หาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:03:14pm
293        นายอัทฒ์   กมุทชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:00:50pm
294        นางสาวเบ็ญจพร   อุดรพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:21:45pm
295        นางสาวชลธิชา   อยู่คง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:41:32pm
296        นางสาวมัทนพร   เอกอมรธัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:40:18pm
297        นายภูมินทร์   เทพดู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:28:38pm
298        เด็กชายปฏิญญา   ประสานศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:46:53pm
299        นายสมถวิล   สายรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/30 11:53:25pm
300        นายศรัณย์   กุลจิตรตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:59:07am
301        นายตรีวิช   เสนาะวาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:50:56am
302        นายภูรินทร์   มาศขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:49:34am
303        นายณัฐภัทร   จักษุบท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:38:19am
304        นายวฤทธินันท์   เจ๊ะโด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:28:00am
305        นายณัฐปคัลภ์   หวังลาภ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:35:07am
306        นายกมลชัย   ประสิทธ์สาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:25:27am
307        นางสาวญาดา   จึงมั่นคง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:16:06am
308        เด็กชายศาสตรา   ศิลาคะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:32:17am
309        เด็กชายธนบดี   เดชคำภู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:43:24am
310        นายธนากร   ศรีจำปา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:53:55am
311        เด็กชายฐิติกาญจน์   โคตรมณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 07:31:41am
312        นางสาวกัญญวรรณ   ลาวรรณา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 07:37:44am
313        นางสาวพัชราวดี   พูลผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 07:52:57am
314        นางสาวกัญญาณัฐ   อุตส่าห์กราน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:12:13am
315        นางสาวธนพร   ความสวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:18:47am
316        นางสาวณัฐวลัญซ์   พันธการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:29:37am
317        เด็กหญิงธิดาพร   สาครรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:53:36am
318        นางสาวณัฐณิชา   สุนทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:57:30am
319        นางสาวจิดาภา   อ่อนตาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:50:20am
320        นางสาวมนัสนันท์   แก่นสาร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:06:37am
321        นางสาววรัมพร   สายทากุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:15:12am
322        นายธีรภัทร   จันทร์หอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:10:17am
323        เด็กหญิงอุษามณี   วจีภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:27:31am
324        นายนวพล   บุตรพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:37:16am
325        นางสาวศุภอักษร   นุ่นกระจาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:53:38am
326        นางสาวศุภาพิชญ์   วงษ์น้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:08:01am
327        นายภัทรพล   จำปาพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:21:30am
328        นางสาวศิรประภา   โชติบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:18:20am
329        นางสาวพรปรียา   สีลาดเลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:33:58am
330        เด็กชายรัชชานนท์   หอมหวล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:54:17am
331        นางสาววริศราพร   ขุนทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:00:59am
332        นายธราเทพ   โยธาทรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:39:14am
333        นางสาวพิมพ์นารา   บุญยู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:16:18am
334        เด็กชายภัทรภพ   ศันสนะพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:39:56am
335        นางสาววรวลัญช์   วรจักร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:35:56am
336        นางสาวเปรมชนัน   แสงจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:58:47am
337        เด็กชายสิทธิพงษ์   มุคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:23:00pm
338        นางสาวจันทกานต์   เพ็ชรรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:08:58pm
339        นายปฐพี   บุญศักดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:37:48pm
340        นายธนกร   ขยันการนาวี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:47:12pm
341        เด็กชายพีรณัฐ   บุญครองศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:50:00pm
342        นางสาวกานต์พิชชา   จันทร์พันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:42:38pm
343        เด็กหญิงชนิสรา   ปทุมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 12:40:10pm
344        นางสาววุราภรณ์   แก้วบุญเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:17:13pm
345        เด็กหญิงทิพธัญญา   สายแวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:16:55pm
346        นางสาวธนัญชนก   บุญส่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:45:11pm
347        นางสาววราสินี   ประเสระกัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:52:39pm
348        นายปิยะวาทย์   อัปกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:00:23pm
349        นายณัฐดนัย   วงศประสิทธิพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 01:48:51pm
350        นางสาวรุ่งกานต์   พูลเพิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:16:43pm
351        เด็กชายวัชรพงศ์   บุญล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:40:00pm
352        นายพีรพงษ์   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:40:41pm
353        เด็กหญิงณิชกานต์   เมืองซอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:51:03pm
354        นางสาวณิชาภา   มุ่งหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:51:41pm
355        เด็กหญิงชลธิชา   อดกลั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:13:16pm
356        เด็กชายฤทธิไกร   สายเหลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 02:56:48pm
357        นายปฐพี   คุลธิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:28:52pm
358        เด็กชายวิราภรณ์   เอี่ยมละออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:28:02pm
359        เด็กหญิงชนากานต์   แสงเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:25:26pm
360        เด็กหญิงนภัสศร   ลาภเกิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:28:06pm
361        นายพัฒนชัย   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:27:48pm
362        เด็กชายอัตฐกร   บุญบำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:47:39pm
363        นายรวิช   กลิ่นบัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:36:45pm
364        เด็กชายจักรพงษ์   หลักทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:35:39pm
365        นางสาวภูริชญา   ชัยอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:00:56pm
366        นางสาวกัญญพัชร   กันทะสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 03:51:04pm
367        นางสาวอนิสราภรณ์   สาระขันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:06:02pm
368        นายนันทยศ   ผลาผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:19:00pm
369        นางสาวรมิตา   สุวรรณมาโจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:34:34pm
370        นางสาวจตุพร   คำโสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:41:36pm
371        นางสาวเบญญาภา   พูลเพิ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:44:15pm
372        เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์   อุทานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:40:05pm
373        นางสาวรัตนภรณ์   จันทร์เติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:12:27pm
374        นายทัพฟ้า   แพงรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:35:59pm
375        นายวิพัธน์   สร้อยมาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:35:42pm
376        เด็กหญิงศศิประภา   สุบุญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:40:05pm
377        นางสาวพุทธิชา   ใจผ่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:42:31pm
378        นางสาววิลาวัลย์   เดชอุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 04:39:16pm
379        นางสาววินรัตน์   สายพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:50:51pm
380        เด็กชายเน   เริ่มรุจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 05:36:04pm
381        เด็กหญิงภูชญาดา   สีสังข์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 06:34:12pm
382        นางสาวณัฐภัสสร   โพธิพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:00:41pm
383        เด็กชายศิวกร   สาระบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:09:55pm
384        นางสาวกัญญาพัชร   วงศ์คำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:01:27pm
385        นางสาวศรุตยา   แสงสีดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 07:34:21pm
386        นายชิษณุพงศ์   โคตรมงคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 08:46:44pm
387        นางสาวนิลุบล   บุญยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:08:33pm
388        นายไกรวิชญ์   สิงห์กล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:15:22pm
389        นายธนพัฒน์   จังอินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:08:58pm
390        นายเจตนิพันธ์   สุกรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:38:31pm
391        นายกิตติภูมิ   วันดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:56:07pm
392        นางสาวพีรดา   จำปา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:01:29pm
393        นางสาวปัณจวนิส   เนตรสง่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:07:47pm
394        นางสาวพาริซอน   บิดมอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 10:55:11pm
395        เด็กชายนิติภูมิ   ชาญจิตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 09:18:48pm
396        เด็กชายศุภภัทร   ทองนพคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:18:46pm
397        นางสาวรุ้งพราย   สัสดีวิจิตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:23:22pm
398        เด็กชายณัฐธัญ   ภาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/03/31 11:38:45pm
399        เด็กชายณัฐวุฒิ   จําปาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 12:22:55am
400        นางสาวจรรยพร   คนหมั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 06:19:06am
401        นายศุภกร   อัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 06:33:58am
402        นายกฤษดา   สำราญจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 07:52:42am
403        นางสาวปิยะรัตน์   ปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 07:04:52am
404        เด็กชายอภิชาติ   มุละสีวะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:28:58am
405        นายสมโชค   วงค์พุทธะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 09:37:05am
406        เด็กชายเพชรพิพัฒน์   แก้วพิลึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 09:59:33am
407        นางสาวมนัสนันท์   งามเถื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:25:05am
408        เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:33:24am
409        เด็กหญิงรุจรดา   พิลุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:39:47am
410        นางสาวพิยดา   โกศัลวิตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:44:17am
411        เด็กหญิงเอมมิกา   คงดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:44:36am
412        เด็กชายณัฐนันท์   เทพสังข์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:50:12am
413        เด็กหญิงภณิดา   เกษแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:54:11am
414        เด็กหญิงผุสชา   เหมือนทองดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:45:34am
415        เด็กชายวิรัชยาภรณ์   ฐิตะสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 11:03:13am
416        เด็กชายเอกพล   วรรณสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 11:40:57am
417        นางสาวศรีรักษ์   กาฬเนตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 11:50:18am
418        นางสาวณิชกานต์   ฐานียการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 12:33:08pm
419        เด็กหญิงณัฐรัตน์   สุ่มมาตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 12:48:19pm
420        นางสาวรัดชิดา   ทองชุมคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 12:56:34pm
421        เด็กชายสรวิชญ์   ศรศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 01:16:39pm
422        นางสาววราภรณ์   กนกหงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 01:28:25pm
423        นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์มา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 01:52:32pm
424        เด็กหญิงเกศกนก   ชิณภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 02:19:04pm
425        เด็กชายณัฏฐณิชา   แสนทวีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 02:32:12pm
426        เด็กชายกิตตินันท์   หอมจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 02:59:36pm
427        นายณัฐพากษ์   ผิวพรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 03:27:38pm
428        เด็กชายณัฐภัทร   ไกรศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 03:11:54pm
429        นางสาวณัฐมล   ทวีสิทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 03:55:29pm
430        เด็กชายปัณณวัฒน์   สายสุพรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 03:59:16pm
431        นายปภาวิน   สิงห์สุทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 04:25:30pm
432        เด็กชายธัชภณ   อังคุระษี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 04:32:30pm
433        นางสาวธนัชญาน์   พรมทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 04:22:19pm
434        เด็กชายธีรภัทร   ยกเทพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 04:47:58pm
435        นางสาวนัทธมน   เที่ยงตรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 05:31:52pm
436        นางสาวธิดาพรธนทรัพย์   อุดมวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 07:21:03pm
437        เด็กชายเทพฤทธิ์   ศรีสุนทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 07:55:54pm
438        เด็กชายธัญญาดา   งามไพลิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 07:40:22pm
439        นายภูผา   ดำมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:17:02pm
440        นางสาวฐิติยาภรณ์   จารุวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:16:51pm
441        นางสาวสุกฤตยา   อ่อนละออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:24:30pm
442        เด็กชายภูดิศ   ประสาวรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:21:46pm
443        นายเศรษฐพงศ์   แสงวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:44:01pm
444        นายอติเทพ   สายสิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 08:49:51pm
445        เด็กชายปิยปาณ   หมื่นท้าว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:53:19pm
446        เด็กชายไอยเรศ   สาระคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:46:31pm
447        เด็กชายพัท​ธ​ด​นย์​   สายแวว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 10:36:03pm
448        เด็กหญิงอธิติยา   จันทร์ณะรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/01 11:43:13pm
449        เด็กชายอลงกรณ์   กุลเกต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 07:31:27am
450        นายพุฒินาท   หาญชนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:18:26am
451        นางสาวขวัญชนก   บัวสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:21:06am
452        นายเชียรวัฒน์   บัวจันทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:19:06am
453        นายธีรภัทร   จันทร์ทิพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:19:12am
454        เด็กหญิงธิดาพร   กิ่งแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:17:35am
455        นางสาวนันท์พนิตา   ก้อนคำกุลวัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:26:08am
456        เด็กชายจิรายุ   บุญใส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:31:57am
457        เด็กชายภิรณพร   กูร์ณา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:34:49am
458        นางสาวศศิธร   ไญยะพงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:29:41am
459        นางสาวสิวพร   สุขเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:38:35am
460        นางสาวภัทรวดี   เกษเพ็ชร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:44:32am
461        เด็กชายณัฐพล   มานะดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 09:01:53am
462        นางสาวปวริศา   ศุภลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 08:49:51am
463        นางสาวจารุวรรณ   โคตรคำภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/02 10:05:52am
464        นางสาวปุณฑริกา   ตอพล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/03 04:53:37pm
465        เด็กหญิงนฤมล   เเสนโคตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/03 07:38:01pm
466        เด็กหญิงตรีทิพย์   จินาเสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/03 08:26:56pm
467        นางสาวสิริดาชนม์   บุญชาลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 2023/04/04 06:06:20pm

 

กลับหน้าหลัก